Ondernemingsrecht

Indien een bedrijf of organisatie een winstoogmerk heeft en het gaat om een rechtspersoon (privaatrecht), dan valt het bedrijf of organisatie onder het ondernemingsrecht. Over het algemeen vallen stichtingen daar buiten. 
Vervolgens kennen we een onderverdeling van het ondernemingsrecht in vennootschapsrecht en rechtspersonenrecht.  

Vennootschapsrecht / Rechtspersonenrecht


Vennootschapsrecht gaat alleen over de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap. Het 'regelt' de werking van een vennootschap. Ook rechtsverhoudingen tussen vennoten onderling horen daarbij. 

Rechtspersonenrecht gaat over de juridische structuren en aansprakelijkheid van de verschillende rechtspersonen. 

U kunt denken aan de volgende onderwerpen, die deel uit maken van de het civiele recht en de rechtspersonen daarin:

 • Algemene bepalingen
 • Verenigingen
 • Coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen
 • Naamloze vennootschappen
 • Besloten vennootschappen
 • Stichtingen
 • Fusie en splitsing
 • Geschillenregeling en recht van enquête
 • De jaarrekening en het jaarverslag

Vennootschapsvormen zonder rechtspersoonlijkheid zijn: 

 • Maatschap
 • Vennootschap onder firma of vof
 • Commanditaire vennorschap of cv

Vennootschapsvormen die als rechtspersoon aan het handelsverkeer kunnen deelnemen zijn:

 • Naamloze vennootschap of nv
 • Besloten vennootschap of bv
 • Cooöperaties
 • Onderlinge waarborgmaatschappij

Faillissementen & Insoventierecht

Ook als uw onderneming in zwaar weer komt, kunnen wij u helpen. Bijvoorbeeld om een faillissement te voorkomen of u bijstaan in het proces van de afwikkeling van een faillissement. Wij zijn ervoor om de zaken zo gunstig mogelijk voor u te regelen.

Hieronder enkele specifieke onderwerpen die kunnen spelen als het niet goed gaat met een bedrijf en waarin wij kunnen adviseren:

 • Herstructurering of reorganisatie
 • Surseance van betaling
 • Verkoop van de onderneming
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Begeleiding bij een (buiten)gerechtelijk akkoord
 • Faillissement van de onderneming
 • Doorstart na een faillissement
 • Beperken van de gevolgen van een faillissement
 • Herfinanciering
 • Begeleiding bij een gerechtelijk akkoord.

Faillissementsfraude 

Wanneer de onderneming waarvan u bestuurder bent failliet gaat krijgt u te maken met een curator. De curator behartigt in eerste instantie de belangen van de crediteuren en zal onderzoek doen naar de boekhouding en of u als bestuurder uw werkzaamheden goed heeft verricht.

Mocht de curator van mening zijn dat u als bestuurder niet aan uw boekhoudverplichtingen en/of andere verplichtingen heeft voldaan, dan kan de curator u onder andere verantwoordelijk stellen voor het faillissement en u (privé) aansprakelijk stellen voor het tekort. Dit kan vergaande gevolgen voor u hebben.

Een stap verder is verdenking van faillissementsfraude. Indien de curator meent dat hiervan sprake is (verduistering of paulianeuse handelingen), dan kan de curator hiervan ook aangifte doen bij het Openbaar Ministerie. Op dit moment ligt er een wetsvoorstel om de positie van de curator bij verdenking van faillissementsfraude en het doen van aangifte te versterken en te stimuleren.

Indien u verdacht wordt van faillissementsfraude en het Openbaar Ministerie de aangifte van de curator zal oppakken en zelf onderzoek zal verrichten kan dit zeer nare gevolgen voor u hebben. Het is van belang in zo’n procedure u te laten bijstaan door een specialist op het gebied van zowel faillissementsrecht als strafrecht, zodat u op alle punten goed geadviseerd kunt worden en uw belangen goed worden behartigd.

Uw uitgangspunt zal uiteraard zijn om te voorkomen dat u of uw onderneming in een strafrechtelijk onderzoek wordt betrokken. Wij adviseren ook hoe u strafrechtelijke aansprakelijkheid kunt voorkomen.

Finance & Banking

De financiele wereld is steeds in beweging. Het functioneren wordt mede door het toezicht van overkoepelende organisaties onder de loep genomen en aandacht van de media zorgt voor een snelle verspreiding van bijvoorbeeld misstanden. Zowel nationaal als internationaal veranderen regels op het gebied van prudentieel- en gedragstoezicht. Investeringsfondsen, crowdfunding, kredietunies e.d. zorgen voor een vergroting van financiële producten. 

Ondertussen vinden er fusies plaats uit noodzaak tot rendementsverbetering en ontwikkelen zich nieuwe kansen voor allianties. Ook vermogensbeheerders, investeringsfondsen en beleggingsondernemingen werken meer en meer samen. Hierdoor ontstaan er ook nieuwe kansen, maar is het zaak om op dehoogte te zijn van de complexiteit van de wetten. 

Onze advocaten houden zich al lange tijd bezig met deze veranderende omgeving van Finance & Banking en kunnen u bijstaan, adviseren en helpen u daar waar nodig bruggen te slaan tussen u als ondernemer en financieële ondernemingen en investeerders. 

Bestuursaansprakelijkheid

In de algemene advocatuur is bestuursaansprakelijkheid een rechtsgebied. In het fiscale recht is bestuursaansprakelijkheid echter ook een vaak voorkomend fenomeen. De Belastingdienst kan een (ex-) bestuurder van een onderneming aansprakelijk stellen voor niet betaalde (belasting)schulden. 
De gevolgen van zo'n aansprakelijkheid kunnen door de vaak grote omvang enorm zijn. De Belastingdienst kan gebruik maken van diverse mogelijkheden om tot invordering over te gaan. De procedure op grond van de Invorderingswet is een bekende, maar ook een civiele procedure tot aansprakelijkheidsstelling.

Aansprakelijk

Een persoonlijke aansprakelijkheid (BV en NV) kan aan de orde zijn als het niet betalen van belasting te wijten is aan onbehoorlijk bestuur. De Hoge Raad bepaalt dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur als geen redelijk denkend andere bestuurder onder vergelijkende omstandigheden op dezelfde wijze gehandeld zou hebben. De bewijslast ligt in dit geval bij de Belastingdienst. Onbehoorlijk bestuur door medebestuurders kan in beginsel aan u worden toegerekend. 

In geval van belastingschuld in samenwerkingsverbanden (VOF, maatschap en CV) hoeft er geen sprake te zijn van onbehoorlijk bestuur. In die gevallen zal een bestuurder of vennoot moeten aantonen dat het hem niet te verwijten valt dat de belasting niet voldaan is. 

Meer onderwerpen aangaande bestuursaansprakelijkheid;

 • Melding betalingsonmacht
 • Kennelijk onbehoorlijk bestuur
 • Aansprakelijkheid inleners en aannemers
 • Aansprakelijkheid vennootschapsbelasting

Herkent u zich in een van deze mogelijke aansprakelijkheden dan adviseren wij u om deskundige hulp in te schakelen. De gevolgen van een persoonlijke aansprakelijkheid kunnen immers groot zijn. Neem dan contact op met één van onze specialisten.


mr. J.F. (Jos) Vanhommerig

Partner & Advocaat

Specialismen: verbintenissenrecht, beslag- en executierecht, ondernemingsrecht en faillissementsrecht

Lees meer over Jos


mr. L.S. (Lindy) Pross

Advocaat

Specialismen: huurrecht, ondernemingsrecht en verbintenissenrecht. 

Lees meer over Lindy

Kennismaken

Maak kennis met ons in een gratis kenninsgmakingsgesprek.

We bespreken met u: 

 • wie wij zijn
 • wat wij voor u kunnen betekenen
 • hoe onze aanpak is
 • wat de kosten zijn
 • wat uw verwachtingen zijn

Vrijblijvend en gratis! 

Contact met de Singel Advocaten

Adres

"De Melkhal"

De Coöperatie 15-13

7514 JK Enschede

E-mail

post@desingeladvocaten.nl

Telefoon

053 433 35 52