Corona en de partneralimentatie van de DGA
Geplaatst op 3 juni 2021

Corona en de partneralimentatie van de DGA

De economische en financiële gevolgen van corona en de steunmaatregelen van corona zullen grote gevolgen hebben op de mogelijkheid van de directeur grootaandeelhouder (DGA) voor het betalen van partneralimentatie. Sinds december 2020 zijn door de lockdownmaatregelen de financiële omstandigheden van een groot aantal ondernemers in het MKB er niet beter op geworden. De omzet van deze ondernemers is gedeeltelijk of volledig tot stilstand gekomen. En ondanks alle steunmaatregelen hebben veel ondernemers hebben hun zaak moeten sluiten. Dat heeft uiteraard ook gevolgen voor de partneralimentatie in geval van echtscheiding. Lees de nieuwe blog van Jan Ferenc Sabaroedin erover. 


Uitgestelde kosten

De overheid heeft voor ondernemers de nodige steunmaatregelen bedacht zoals de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid, de tegemoetkoming vaste lasten, de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers en de tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten. Het is evident dat een deel van deze steunmaatregelen te zijner tijd terugbetaald moet worden. Bijvoorbeeld de uitstelregeling tot het betalen van belasting. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schat dat tenminste 60% van de ondernemers te maken krijgt met het terugvorderen van NOW-subsidie. Ook de uitgestelde belastingverplichting zal te zijner tijd alsnog moeten worden voldaan. 


Draagkrachtberekening

De directeur grootaandeelhouder (DGA) moet zichzelf een wettelijk minimumsalaris uitkeren (dat was in 2021 een bedrag van € 47.000,00). Veel alimentatieberekeningen zijn op dit salaris gebaseerd. Het is de vraag of de onderneming gezien de coronaperikelen überhaupt in staat is om dit inkomen ook daadwerkelijk aan de DGA uit te kunnen keren. Naast het DGA salaris wordt bij het vaststellen van het inkomen ook gekeken naar de mogelijkheid of de BV dividend kan uitkeren. Het vaststellen van de hoogte van de dividenduitkering in het kader van de alimentatieberekening is niet eenvoudig. 

De ondernemer die zijn zaak in de vorm van een rechtspersoon drijft laat veelal een deel van de winst in zijn onderneming. Hij kan immers zelf grotendeels zijn salaris bepalen. De discussie gaat dan vaak over de vraag of in het kader van de alimentatieberekening van dit DGA-salaris moet worden uitgegaan of dat het gelet op het resultaat van de onderneming met de dividend uitkering verhoogd moet worden. Zolang de rechtspersoon winst behaalt en er dus in wezen grond is voor salarisverhoging moet bij de alimentatieberekening met de niet uitgekeerde winst rekening worden gehouden. Met andere woorden, dan wordt de winst uit de onderneming bij het salaris van de ondernemer opgeteld


Toekomstperspectief

De alimentatieplicht kijkt naar betalingen in de toekomst. In alimentatieprocedures vraagt de rechter veelal een berekening van een accountant/deskundige waaruit kan worden opgemaakt wat de daadwerkelijke winst en dus draagkracht van de alimentatieplichtige is. Door de economische gevolgen van de coronacrisis zal niet alleen het wettelijk salaris van de DGA in het geding komen maar ook de vraag wat de onderneming redelijkerwijs in de toekomst als dividend kan uitkeren.

Voor de alimentatiedraagkrachtbepaling zijn de kasstroomoverzichten en de rekeningcourantspecificatie van de ondernemer dus van groot belang. Uiteindelijk gaat het erom wat de ondernemer ook daadwerkelijk aan inkomsten op zijn bankrekening heeft gekregen. Ook vraagt de rechter stukken op waarmee de onderneming zijn verwachtingen voor de toekomst kan onderbouwen. Dan kun je denken aan prognoses, concept jaarstukken en voorlopige aanslagen. 


Reëel beeld

De alimentatieplichtige moet in een gerechtelijke procedure een groot aantal financiële stukken aan de rechtbank overleggen. Doet hij dit niet dan bestaat het risico dat de rechtbank voorbijgaat aan de stellingen van de ondernemer over bijvoorbeeld de verwachte resultaten of dat de rechtbank de alimentatie baseert op financiële cijfers uit het verleden. Door de coronacrisis geven deze cijfers geen goed beeld van de huidige en toekomstige situatie van de ondernemer.  

Conclusie

Het vaststellen van partneralimentatie is zeker daar waar het een DGA-inkomen betreft maatwerk. De hoogte van de alimentatie wordt door veel verschillende factoren beïnvloed. Voor een DGA is één van de factoren de winst uit onderneming (dividenduitkering). Omdat de financiële toekomstverwachtingen van veel ondernemers momenteel onzeker zijn is het raadzaam om tijdig te kijken of de huidige partneralimentatie in de toekomst nog wel kan worden betaald. Het is belangrijk om je te realiseren dat rechters de alimentatie veelal niet met terugwerkende kracht verlagen.

Jan Ferenc Sabaroedin
Advocaat/mediator familierecht