­

Scheiden & Alimentatie


Echtscheiding

Tijdens het proces van scheiding is een advocaat onmisbaar. De advocaat is de enige die een scheidingsconvenant kan indienen bij de rechter. 

U hebt een keuze:

 • De advocaat dient namens een van de partijen een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank in.
 • Samen met uw partner een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding indienen.
 • Mediation: bemiddeling tussen beide partijen, met het doel het proces voor beiden zo bevredigend mogelijk te laten verlopen.

Als u het samen eens bent over de echtscheiding ligt een gezamenlijk verzoek voor de hand.

Mediation

Als u het samen niet eens kunt worden, kunt u zelf een eigen advocaat kiezen, of beter: een mediator. Dat is een in bemiddeling gespecialiseerde advocaat. De scheidingsmediator probeert in een aantal gesprekken overeenstemming te bereiken tussen beide partijen over alles wat er voor de scheiding moet worden geregeld. De mediator begeleidt u zowel op juridisch als op rationeel en emotioneel gebied. De scheidingsmediator houdt als neutrale derde de belangen van beide partijen in het oog. Zodra de mediation succesvol is afgerond worden de afspraken vastgelegd in een overeenkomst, het echtscheidingsconvenant. Daarna wordt het echtscheidingsverzoek bij de rechtbank ingediend. Uit de praktijk blijkt dat cliënten het resultaat van mediation meestal bevredigender vinden dan een echtscheiding die op een andere wijze tot stand komt.

Echtscheiding op tegenspraak

Zonder mediation: Uw advocaat dient namens u een verzoekschrift tot echtscheiding in bij de rechtbank. Daarin komen meerdere zaken aan de orde, zoals partneralimentatie/kinderalimentatie, gezag en omgang over/met kinderen en de boedelverdeling. Als één van de partijen kiest voor een eenzijdige procedure, moet de andere partij zelf een advocaat te benaderen. Deze advocaat kan in de procedure bij de rechtbank verweer voeren. Daarna zal de rechtbank meestal partijen oproepen voor een mondelinge behandeling. Na de behandeling beslist de rechtbank.

Ouderschapsplan

Bij echtscheiding, beëindiging van een geregistreerd partnerschap of scheiding van tafel en bed zijn ouders verplicht afspraken vast te stellen over hun kinderen in een zogeheten ouderschapsplan. Deze verplichting geldt ook voor samenwonende ouders die gezamenlijk het gezag over hun kinderen uitoefenen.

HET OUDERSCHAPSPLAN DIENT TE OMVATTEN:

 • de wijze waarop de echtgenoten de zogenaamde zorg- en opvoedingstaken verdelen
 • de wijze waarop de echtgenoten elkaar informatie verschaffen en raadplegen omtrent gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van de minderjarige kinderen
 • de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarige kinderen.

Alimentatie

Na een scheiding hoef je je niet meer aan de regels te houden die de wet aan het huwelijk stelt. Echter, er is een uitzondering en dat betreft de zorgplicht. Dit geldt voor stellen die getrouwd waren, maar ook voor geregistreerd partnerschap.

Alimentatie is dus een bijdrage in de kosten van levensonderhoud. In de wet staat dat er een onderhoudsplicht is voor:

 • echtgenoten en ex-echtgenoten
 • geregistreerde partners en ex geregistreerde partners
 • ouders en kinderen
 • stiefouders en partners van ouders die zelf niet de ouder zijn en die samen met de ouder het gezag over het kind uitoefenen of hebben uitgeoefend.

Hoe lang heb ik recht op partneralimentatie?

Sinds 1994 zijn de wettelijke regels over de alimentatieplicht van ex-echtgenoten veranderd. De echtscheidings- en mediationspecialisten van De Singel advocaten kunnen u informeren over de meest recente bepalingen.

Kinderalimentatie: hebben mijn kinderen recht op kinderalimentatie?

De verplichting van ouders en kinderen houdt ook in dat ouders voor hun kinderen moeten zorgen tot zij 21 jaar zijn. Voor kinderen beneden de 18 jaar, 19 en 20 jaar komen de kosten van levensonderhoud en studie voor rekening van de ouders. Voor een kind dat 21 jaar of ouder is hebben ouders alleen een financiële verplichting als het kind behoeftig is en daardoor niet voor zichzelf kan zorgen. Laat u hieromtrent goed informeren over de meest recente bepalingen. 

Hoe hoog is de kinderalimentatie?

Voor het vaststellen van de behoefte van de kinderen wordt gekeken naar de tabellen die vastgesteld zijn door het CBS. Het netto gezinsinkomen, leeftijd van de minderjarige alsook het aantal minderjarigen is hierbij van belang.

Bij het vaststellen van de alimentatie wordt gekeken naar de behoefte enerzijds en naar de draagkracht anderzijds. De behoefte is hetgeen men nodig heeft om te kunnen leven, de draagkracht (ruimte) is de ruimte die men in beginsel heeft nadat de eigen kosten zijn voldaan. Het is mogelijk om gezamenlijk afspraken te maken en deze op te nemen in het ouderschapsplan. De rechter zal deze afspraken toetsen/beoordelen. 

Ongehuwd samenwonen

Voor ongehuwden die gaan samenwonen zijn er geen bijzondere wettelijke regels. U kunt besluiten samen te gaan wonen en deze samenleving op ieder gewenst moment beëindigen. Het kan echter wel zijn dat u een samenlevingscontract heeft opgemaakt om bepaalde afspraken vast te leggen. Bij het beëindigen van de het samenleven hangt het dus erg af van de gemaakte afspraken of u wel of geen advocaat of mediator moet inschakelen. Laat u hierover informeren. 

Personen & Familierecht

Personen en familierecht is een onderdeel van het burgerlijk recht. Dit recht houdt zich bezig met afstamming, geboorte, huwelijk, echtscheidingen en andere in zaken in dit verband. Dat het personen- en familierecht bijna de helft van het rechtsbedrijf (in aantal procudures) beslaat, geeft al aan dat het een uitgebreide en vaak ook ingewekkelde materie is. In de rechtsgebieden personen & famlieirecht kunnen onze advocaten u adviseren en bijstaan. Als u vragen heeft omtrent personen & famlierecht kunt u altijd een vrijblijvend gesprek aanvragen. 


Specialisten Scheiden & Alimentatie:

 • J.F. Sabaroedin

  mr. J.F. (Jan Ferenc) Sabaroedin

  mr. Jan Ferenc Sabaroedin houdt zich vanaf 2000 uitsluitend bezig met het familierecht. Als mediator, advocaat en coach weet Jan Ferenc de weg in deze complexe wereld. Voor Jan Ferenc Sabaroedin staat de cliënt als mens centraal en heeft hij oog voor emotie.  

  mr. J.F. (Jan Ferenc) Sabaroedin
 • W.T.M. Krieger

  mr. W.T.M. (Willeke) Krieger

  mr. Willeke Krieger is goed thuis in het personen- en familierecht; een complexe wereld, vol met wetten en regels, die ook nog eens regelmatig veranderen. Met haar betrokkenheid en ervaring is Willeke een goede mediator die u echter ook juridisch bij kan staan als dat dan toch nodig is.

  mr. W.T.M. (Willeke) Krieger

Kennismaken

Maak kennis met ons in een gratis kenninsgmakingsgesprek.

We bespreken met u: 

 • wie wij zijn
 • wat wij voor u kunnen betekenen
 • hoe onze aanpak is
 • wat de kosten zijn
 • wat uw verwachtingen zijn

Vrijblijvend en gratis! 

Contact met de Singel Advocaten

Adres

Prinsestraat 1
7513 AM Enschede

E-mail

post@desingeladvocaten.nl

Telefoon

053 3033050