Wijzigingen in beslag- en executierecht
Geplaatst op 1 oktober 2020

Wijzigingen in beslag- en executierecht

Met ingang van 1 oktober 2020 treden er een aantal wijzigingen in het beslag- en executierecht in werking. De wijzigingen zijn mede ingegeven door het feit dat er steeds meer mensen met schulden zijn. De nieuwe regelgeving biedt meer bescherming schuldenaren door ze onder andere een bepaald bestaansminimum te garanderen. Anderzijds moeten schuldeisers meer moeite doen om hun geld bij schuldenaren op te eisen. 

Wat er precies gaat veranderen lees je in onze nieuwe blog van advocaat Jos Vanhommerig.

Herziening beslag- en executierecht

De wetgever heeft besloten om het huidige (gedateerde) beslag- en executierecht, bij wetsvoorstel 35 225 tot Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht, te wijzigen. We lichten een aantal belangrijke wijzigingen toe.

Doelstellingen van de wetswijziging

In de toelichting op de wet wordt voor de wetswijziging aangegeven dat de herzieningen en aanpassingen de volgende doelen hebben:

  •     voorkomen dat een schuldenaar door het beslag niet meer in zijn bestaansminimum kan voorzien;
  •     het beslag- en executierecht efficiënter en eenvoudiger maken (voor de schuldenaar);
  •     voorkomen dat beslagmiddelen als pressiemiddel worden misbruikt.

Nadelen schuldeiser

De schuldenaar krijgt daarmee meer bescherming. Tegelijkertijd krijgt de schuldeiser te maken met meer nadelen/beperkingen om een onbetaald gelaten vordering geïncasseerd te krijgen. Met name als hij/zij te maken heeft met een weerbarstige schuldenaar.

Een van de meest ingrijpende wijziging in het nadeel van de schuldeiser is, is dat er een beslagvrij bedrag komt bij een beslag op een bankrekening. Bij een executoriaal beslag op een bankrekening dient er van het aanwezige saldo op de bankrekening een bedrag te worden vrijgelaten van het beslag. De vermelde bedragen zijn vooralsnog:

  •  € 1.486,37 voor een alleenstaande;
  •  € 1.623,45 voor een alleenstaande ouder;
  •  € 1.956,90 voor gehuwden zonder kinderen;
  •  € 2.093,48 voor gehuwden met een of meer kinderen.

Deze vrij te laten bedragen kunnen bij AMvB worden bijgesteld.

Om te voorkomen dat een schuldeiser ‘blind’ beslag moet leggen op de bankrekening, en dus veel kosten moet maken, komt er de mogelijkheid dat een gerechtsdeurwaarder informatie over de bankrekening en het tegoed kan opvragen bij de bank.

Modernisatie beslagverboden roerende zaken

Daarnaast worden de beslagverboden op roerende zaken gemoderniseerd. De lijst van niet voor beslag/executie vatbare roerende zaken wordt uitgebreid. Zo kan er enkel nog beslag gelegd worden op zaken die als bovenmatig (luxe) zijn aan te merken. Verder wordt verboden om op huisdieren beslag te leggen, alsmede de voor hun verzorging benodigde zaken. Een beslagverbod geldt overigens niet als de vordering te maken heeft met die betreffende zaak of het huisdier.

Hoewel executie van roerende zaken van geringe waarde al niet was toegestaan, wordt dit nu beter geregeld in de wet. Zo zal in de wet komen te staan dat executie van roerende zaken niet is toegestaan als de waarde van de te executeren roerende zaken de kosten van de executie niet te boven gaan. Dit om het beslag als oneigenlijk pressiemiddel te voorkomen.

Voordelen schuldeiser

Er zijn niet alleen nadelen voor de schuldeiser. De gerechtsdeurwaarder kan straks voor de schuldeiser beslag op een auto leggen door dat beslag in te schrijven bij het RDW. Door deze vermelding bij het RDW kan de schuldenaar zijn auto niet zomaar meer verkopen (of laten verdwijnen) om onder een beslag uit te komen.

Indien er over een beslag of de executie nog een geschil is of ontstaat, dan hoeft er niet altijd meer een kostbare procedure plaats te vinden bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. De kantonrechter wordt namelijk toegevoegd als executierechter. Zo zal de kantonrechter bevoegd zijn om op beslag- en executiegeschillen te beslissen, indien dergelijke geschillen voortkomen uit een door die kantonrechter in eerste instantie gewezen vonnis.

Zoals gezegd zijn deze wijzigingen bedoeld om mensen met schulden, waarvan het aantal toeneemt, te beschermen. Daarbij wordt bijvoorbeeld ook gedacht aan het lot van de kinderen van mensen die schulden hebben. Daarnaast probeert de overheid met de nieuwe wet- en regelgeving de zogenaamde schuldenindustrie tegen te gaan, oftewel bedrijven die geld verdienen aan mensen met schulden. Maar voor de schuldeisers wordt het er dus niet gemakkelijker op. Zeker kleine ondernemers zullen nog beter moeten afwegen met wie ze in zee gaan.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met Jos Vanhommerig.

mr. J.F. (Jos) Vanhommerig

Partner & Advocaat

Specialismen: verbintenissenrecht, beslag- en executierecht, ondernemingsrecht en faillissementsrecht

Lees meer over Jos