Kinderen betrekken bij ouderschapsplan
Geplaatst op 22 juli 2019

Kinderen betrekken bij ouderschapsplan

In mei 2018 is een pilot gestart bij de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, waarbij gekeken is naar een nieuwe methode om kinderen meer te betrekken bij het tot stand komen van een ouderschapsplan. De rechtbank heeft hiervoor het zogenaamde 'bruggesprek' geïntroduceerd. De wet schrijft voor dat ouders voordat zij een echtscheidingsprocedure wensen te starten een ouderschapsplan moeten opstellen. Echter tot nu toe was het zeer de vraag in welke mate kinderen daadwerkelijk bij zo’n gesprek betrokken worden.

Zicht krijgen op 

In de pilot schrijven ouders aan de hand van een hiervoor opgesteld formulier een verslag en sturen dit naar de rechtbank. Het invullen van het formulier zorgt ervoor dat er meer zicht komt op wat de kinderen daadwerkelijk willen en op welke manier ze betrokken zijn bij het opstellen van het ouderschapsplan. Het belang van het 'bruggesprek' is om ervoor te zorgen dat kinderen het gevoel krijgen dat ze invloed kunnen uitoefenen op de vervelende situatie van de scheiding. Dat draagt ook bij aan een betere verwerking van de scheiding in tegenstelling tot de gevoelens van machteloosheid die een kind kan ervaren als het nergens bij betrokken wordt.

Meerwaarde

Ouders zijn in beginsel de aangewezen personen om dit gesprek met de kinderen te voeren. Zo'n gesprek is zeker niet gemakkelijk. Maar de ouders die aan de pilot hebben meegedaan zagen een aanzienlijke meerwaarde voor de kinderen. Het is een goed moment om te horen waar een kind mee zit. En om extra uitleg te geven of het kind gerust te stellen over zaken waar het zich zorgen over maakt. In het 'bruggesprek' kunnen ouders laten zien dat ze het belang van de kinderen voor ogen hebben. En kinderen krijgen het gevoel dat, ondanks het feit dat de ouders uit elkaar gaan, ze bij beide ouders een veilige plek behouden. Voor ouders is het belangrijk dat zij in staat zijn om hun eigen pijn en verdriet ondergeschikt te maken aan dat van hun kinderen. 

Kindbehartiger

Mogelijk is er ook een taak weggelegd voor de kindbehartiger die in dit gesprek de regie zou kunnen voeren. Het belang van het kind staat daarbij steeds centraal. De kindbehartiger is een professional die er bij een schiedingssituatie speciaal voor kinderen is om de belangen van de kinderen te borgen en vertalen richting ouders, verzorgers, overige belanghebbenden en indien nodig het juridisch speelveld.

Rechten van het kind

Via de kindbehartiger wordt de kinderparticipatie in een zo vroeg mogelijk stadium vooropgezet in lijn met artikel 12 van het VN verdrag inzake de rechten van het kind en wordt kinderen tegelijkertijd bescherming geboden ten aanzien van de kwetsbare positie waarin ze zich bevinden. De kindbehartiger speelt hierin een coördinerende rol spelen en draagt zorg voor het verhogen van de kwaliteit en effectiviteit van het scheidingsproces. De regievoering van de geboden ondersteuning vindt op die manier plaats vanuit de positie van het kind.

Heeft u vragen hierover? Neem dan contact met mij op.

J.F. Sabaroedin

Onze Mensen Banner Jan Ferenc Sabaroedin

Mr. J.F. (Jan Ferenc) Sabaroedin

Telefoon: 
053 3033052

E-mail: 
sabaroedin@desingeladvocaten.nl


Bel me terug Afspraak maken