Nieuwsbericht over kinderalimentatie:

Duidelijkheid over hoogte kinderalimentatie*

De Hoge Raad heeft op 9 oktober 2015 antwoord gegeven op de vraag op welke wijze het kindgebonden budget inclusief de alleenstaandenouderkop bij het vaststellen van de kinderalimentatie moet worden meegenomen.

Bij de vaststelling van de door de ouders verschuldigde ouderbijdrage voor minderjarige kinderen moet het kindgebonden budget en de daarvan deeluitmakende alleenstaandenouderkop niet in mindering worden gebracht op de behoefte van het kind maar bij de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebondenbudget ontvangt worden opgeteld.

Wat betekent dit voor u?

De uitspraak van de Hoge Raad heeft in bijna alle kinderalimentatiezaken gevolgen.

Bent u benieuwd wat de uitspraak voor u betekent dan zijn wij graag bereid kosteloos een scan te maken van uw draagkracht.

Voor verdere informatie, neem geheel vrijblijvend contact op met mevrouw mr. W.T.M. (Willeke) Krieger of mr. J.F. (Jan Ferenc) Sabaroedin.

Namens sectie familierecht van De Singel Advocaten

Door: mr. J.F. (Jan Ferenc) Sabaroedin

 

Alimentatie
U kunt niet in uw eigen levensonderhoud voorzien.

Alimentatie is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud. In de wet staat dat er een onderhoudsplicht is voor:

  • echtgenoten en ex-echtgenoten
  • geregistreerde partners en ex geregistreerde partners
  • ouders en kinderen
  • stiefouders en partners van ouders die zelf niet de ouder zijn en die samen met de ouder het gezag over het kind uitoefenen of hebben uitgeoefend.

Hoe lang heb ik recht op partneralimentatie?

Sinds 1994 zijn de wettelijke regels over de alimentatieplicht van ex-echtgenoten veranderd. Vanaf dat jaar duurt een alimentatieplicht tussen echtgenoten die op of na 1 juli 1994 samen is afgesproken of door de rechter is vastgesteld in principe twaalf jaar.

Kan deze termijn verlengd worden?

De wet biedt de mogelijkheid om een verlenging van deze termijn te vragen. De rechter honoreert dit verzoek echter slechts in bijzondere situaties.

Kinderalimentatie: hebben mijn kinderen recht op kinderalimentatie?

De verplichting van ouders en kinderen houdt in dat ouders voor hun kinderen moeten zorgen tot zij 21 jaar zijn. Voor kinderen beneden de 18 jaar, 19 en 20 jaar komen de kosten van levensonderhoud en studie voor rekening van de ouders. Voor een kind dat 21 jaar of ouder is hebben ouders alleen een financiële verplichting als het kind behoeftig is en daardoor niet voor zichzelf kan zorgen.

Hoe hoog is de kinderalimentatie?

Voor het vaststellen van de behoefte van de kinderen wordt gekeken naar de tabellen die vastgesteld zijn door het CBS. Het netto gezinsinkomen, leeftijd van de minderjarige alsook het aantal minderjarigen is hierbij van belang.

Bij het vaststellen van de alimentatie wordt gekeken naar de behoefte enerzijds en naar de draagkracht anderzijds. De behoefte is hetgeen men nodig heeft om te kunnen leven, de draagkracht (ruimte) is de ruimte die men in beginsel heeft nadat de eigen kosten zijn voldaan.

Vanaf 1 maart 2009 heeft kinderalimentatie voorrang boven partneralimentatie.